Media overzicht

Dit media overzicht is opgesplitst in; Nieuws (actueel) Archief,  Social media en Eigen publicaties. Nieuws gaat terug tot 2014 en het archief gaat terug tot 1994. Het bevat persberichten interviews en reportages. Sociale media bevat linkjes naar alle sociale media platformen en Eigen Publicaties bevat alle publicaties die uitgegeven zijn in eigen beheer of door mij ontworpen en vormgegeven zijn.

Media summary  This media overview is divided into; Nieuws (actueel) Archief,  Sociale media en Eigen publicaties.(News (current), Archive, Social media and Own publications).  News travels back to 2014 and the archive goes back to 1994. It contains press releases interviews and reports. Social Media contains links to all social media platforms and
Own Publications contains all publications published in-house or designed and designed by me.

Over mij

Autonoom/ Autonomous