Memorylane

Op deze pagina vindt u een overzicht van 1997 tot 2001. Hoogtepunten waren de tentoonstellingen ‘Milestones’ en Waterwerken. Op en rond beide tentoonstellingen zijn bijna al deze werken verkocht. Verder vindt u op deze pagina de series; Private I, United States Of Mind en Be.

Memorylane On this page you will find an overview spanning 1997 to 2001. Highlights were the exhibitions Milestones and Waterworks. At and around both exhibitions, almost all these works have been sold. Furthermore, on this page you will find the series; Private I, United States Of Mind and Be.

1999/2000 Milestones een serie portretten van iconen uit de 20ste eeuw zoals; Einstein, Gandhi, Freud, Kennedy, Picasso…. Allemaal grote geesten met diepgaande inzichten die de loop der dingen hebben helpen veranderen. Ik heb een jaar gespendeerd aan het bestuderen van mijn onderwerpen om tot beelden te komen die niet alleen gelijkenis vertonen maar ook hun persoonlijkheid en karakter weergeven. Deze serie is ook gevat in het gelijknamige boek, waarin elk geschilderd portret ook vergezeld gaat van een geschreven portret.

1999/2000 Milestones a series of portraits of 20th century icons like; Einstein, Gandhi, Freud, Kennedy, Picasso…. All of them great minds with profound insights that helped change the course of things. I have spent a year studying my subjects to come up with images that are not only alike but also depict their personality and character. This series is also encapsulated in the book by the same name, in which each painted portrait is also accompanied by a written portrait.

1998/1999 Waterwerken gaat over mens vs water en alle mogelijke verbanden en samenhangen die gelegd kan worden. Deze serie was een explosie van energie. Ik kon letterlijk niet stoppen met schilderen, het was een heerlijk vloeibaar onderwerp waarin je je als schilder kunt uitleven. Uiteindelijk heb ik me losgemaakt van dit thema, ondanks het feit dat het een enorm commercieel succes was, uit angst om erin te blijven hangen.

1998/1999 Waterworks is about man vs water and all possible links and relationships that can be made. This series was an explosion of energy. I literally could not stop painting, it was a wonderful fluid subject in which you can indulge yourself as a painter. I finally broke free from this theme, despite the fact that it was an enormous commercial success, out of fear of getting entangled in it.

2001 Private I is de naam van de serie en de tentoonstelling die daar uit voortvloeide in de Toonzaal Amsterdam. Het is een serie zelfportretten, een kijkje in de ziel zonder al te veel bloot te willen geven. Want wat echt private is, blijft private.

2001 Private I is the name given to the series and the resulting exhibition at the Toonzaal in Amsterdam. It is a series of self-portraits, a glimpse into the depths of the, my soul, without revealing too much. Because what is truly private remains private.

2000 United States Of Mind is een  visueel reis verslag van mijn reis door Amerika. Deze reis begon in New York en via Memphis, New Orleans naar Texas, Dallas/ San Antonio. De eerste keer in de U S Of A en het was een adembenemende ervaring. Zoveel prikkels, vragen die opgeroepen worden, indrukken, mensen, hitte, kilometers. Deze reis is in zijn geheel van dag tot dag ook vast gelegd in een reisverslag. Na de reis was ik redelijk vol van ervaring maar ook redelijk uitgeput geestelijk en fysiek. De dynamiek van deze reis en alle gesprekken en ontmoetingen met mensen was zo intens dat ik eigenlijk nog een strandvakantie nodig had om bij te komen. Tijdens deze reis hebben mijn reisgenoot Anne Marieke en ik ook een reisverslag gemaakt ‘ No Room Service’. Voor wie het leuk vind kan dat hier nalezen: No Room Service 1999

 2000 United States Of Mind is a visual travel memoir of my trip through the United States. This journey started in New York and was continued via Memphis, New Orleans to Texas, Dallas/San Antonio. The first time in the U S Of A and it was a breathtaking experience. So many stimuli, questions that are raised, impressions, people, heat, miles. This journey has been recorded from day to day in a travel log. After the trip, I was quite full of excitement but also fairly exhausted mentally and physically. The dynamics of this trip and all the conversations and encounters with people were so intense that I actually needed a holiday to recover. During this trip, my travel companion Anne Marieke and I also made a travel report ‘No Room Service’. For those who like it, you can read it here: No Room Service 1999 (in Dutch)

1997- 1998- Be, een reeks portretten van mensen waar ik een persoonlijke band mee had. Veelal uit de begin periode van Broedplaats DOAS. Als uitzondering op de regel heb ik daarbinnen ook nog een hele serie portretten van Eugene gemaakt, een prachtige Surinaamse man van (toen) 83. Eugene had niet veel en had een broze gezondheid maar hij had wel soi de vivre zoals alleen mensen uit de latin America dat kunnen hebben. Eugene leeft niet meer maar de portretten zijn grotendeels in bezit van zijn familie en zo leeft hij daar een beetje voort.

1997- 1998- Be, a series of portraits of people with whom I had a personal relationship. Most of them from the very beginning of D.O.A.S.* As an exception to the rule, I also made a whole series of portraits of Eugene, a beautiful Surinamese man of (at the time) 83. Eugene didn’t have much and his health was frail, but he had a soi de vivre that only people from Latin America can have. Eugene is no longer alive, but the portraits are mainly owned by his family.

An Artwork A Day….. week 06

One Artwork A Day……….

Schilderijen / Paintings

3d objecten