Metropolieten ’12-’17

Serie ‘Metropolieten’.

De serie Metropolieten gaat over de urbane bewoner die losgezongen is van zijn betonnen omgeving of is er helemaal mee samengevallen. Hij geeft gehoor aan zijn eigen natuur en breekt met de natuur en natuurwetten. Terwijl zijn verlangen naar de oer natuur nooit afneemt moet hij dealen met zijn betonnen jungle. Als gevangene van wetmatigheden en conventies tast hij/zij de grenzen van zijn vrijheden af.

“Ik zie ons, mensen soms als gevangene van wetmatigheden en conventies waarbinnen we moeten functioneren. De wereld wordt almaar complexer en het verlangen naar helderheid en eenvoud en vrijheid groeit alleen maar.”

In 2012 heb ik het schilderij ‘Original Thoughts’ geschilderd. Dit doek is een combinatie van architectonische vlakken en mensfiguren die ondanks het feit dat ze een rol in het decor hebben, wat nietig en verloren lijken. Dit was de aanzet tot een reeks waarbij architectonische vormen zich in mijn werk gingen manifesteren

(For English scroll down)

Series ‘Metropolitans’.

The series Metropolitans is about the urban dweller who has become detached from his concrete surroundings or has completely merged with them. He gives in to his own nature and breaks away from nature and the laws of nature. While his longing for the primal nature never subsides, he has to deal with his concrete jungle. As a prisoner of laws and conventions, he explores the limits of his freedom.

“I see us, humans, sometimes as prisoners of laws and conventions within which we must function. The world is becoming more and more complex and the desire for clarity and simplicity and freedom is only growing.”

In 2012 I painted the painting ‘Original Thoughts’. This canvas is a combination of architectural surfaces and human figures that, despite having a role in the setting, seem somewhat void and lost. This was the beginning of a series in which architectural forms started to manifest themselves in my work.

Fragile 2012